معرفي خدمات

بيمه نامه مسافرتي

بيمه نامه هاي مسافرتي:
به منظور حفظ سلامتي مسافرين در قبال حوادث پيش‌بيني نشده و تأمين هزينه‌ها در حوادث، بيمه مسافرتي الزامي مي‌باشد. بيمه مسافرتي خارج از كشور به منظور حفظ سلامتي و تأمين مالي هزينه ها در اتفاقات غير مترقبه در نظر گرفته شده است و هدف از برقراري آن اين است كه مسافر در طول سفر و در زماني كه به استراحت و گذران اوقات فراغت مشغول است، از نظر مالي نگراني نداشته باشد به همين لحاظ بيمه سفر الزامي است و بايد هر مسافر از آن بهره مند شود.
 • چنانچه مسافر داراي بيمه مسافرتي نباشد موظف به تأمين هزينه‌هاي گزاف درمان در خارج از كشور مي‌باشد به همين لحاظ جهت برخوداري از رفاه و به منظور فراهم شدن آرامش و آسايش پوشش بيمه الزامي و ضرورت دارد.
 • همان طور كه بيان شد اعتبار بيمه مسافرتي در خارج از كشور است و براساس شرايط عمومي قراردادهاي بين المللي كليه خدمات بيمه اي به صورت تضميني ارائه مي شود وخسارت وارده طبق تعرفه هاي مربوطه متعاقب ورود به ايران و ارسال مدارك مربوطه عملي است.
  خدمات گروه تورك در زمينه بيمه مسافرتي

 • امكان خريد بيمه مسافرتي بصورت آنلاين؛
 • ارائه تضميني كليه خدمات بيمه‌اي بر اساس شرايط عمومي قراردادهاي بين‌المللي؛
 • پرداخت خسارت‌هاي وارده طبق تعرفه‌هاي مربوطه متعاقب ورود به ايران و ارسال مدارك مربوطه

 • شرايط عمومي بيمه نامه مسافرتي شركت بيمه سامان :
  بخش اول - تعاريف:
  الف)1-(بيمه شده بيمه گذار):دارنده بيمه نامه معتبر مسافرتي شركت بيمه سامان
  2- اعضاي بلافصل خانواده:شامل همسر، فرزندان (داراي سن 13 سال يا كمتر)، والدين و يا هر شخص همراه بيمه شده كه به صورت دائم با وي زندگي مي كند.
  3- بيمه گر (شركت بيمه سامان):به نشاني تهران خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) -شماره 123 كدپستي 1418318114
  4- شركت كمك رسان :MIDEAST ASSISTANCE INTERNATIONAL S.A.L.
  5- كشور محل اقامت:محل اقامت دائم و يا سكونت بيمه شده است كه در اين بيمه نامه كشور ايران مي باشد.
  6- تيم پزشكي:هيات پزشكي متناسب با نوع خسارت مي باشد كه توسط سرپرست خدمات پزشكي شركت كمك رسان و پزشك معالج تعيين مي شوند.
  7- بيماري:عارضه ناگهاني و غير قابل پيش بيني كه شروع يا منشاء آن بعد از شروع سفر بيمه شده به خارج از كشور محل اقامت بوده و موجب درخواست كمك از طرف بيمه شده يا نماينده وي گردد.
  8- بيماري حاد: هرگونه تغيير در سلامتي بيمه شده كه نيازمند بستري شدن وي در بيمارستان بوده و بنا به نظر تيم پزشكي شركت كمك رسان، بيمه گذار را از ادامه سفر در تاريخ برنامه ريزي شده بازداشته و يا اينكه با خطر مرگ وي همراه باشد.
  9- صدمات جسماني: صدمه يا جراحت بدني كه صرفاً بصورت ناگهاني و اتفاقي مستقيماً بوسيله يك عامل خارجي مشهود به بدن وارد شود (به استثناء بيماري) و وقوع آن پس از شروع سفر بيمه شده به خارج از كشور محل اقامت بوده و موجب درخواست كمك از طرف بيمه شده يا نماينده وي گردد.
  10- صدمات جسماني حاد:صدماتي كه بنا به نظر تيم پزشكي شركت كمك رسان، بيمه گذار را از ادامه سفر در تاريخ برنامه ريزي شده بازداشته و يا اينكه با خطر مرگ وي همراه باشد.
  11- حادثه (ادعاي خسارت آن):هر حادثه اي كه دخالت شركت كمك رسان را سبب شده و علت آن وقوع يك يا چند خطر مربوط به مزاياي اين بيمه نامه باشد.
  12- يورو(€):ارز قانوني كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي باشد.
  13-فرانشيز: بخشي از هزينه ها كه پرداخت آن مستقيماً به عهده بيمه شده مي باشد.
  14-پوشش و گستره آن: شركت كمك رسان بلافاصله خدمات ذكر شده مندرج در بخش دوم بيمه نامه را كه به علت بيماري و يا حوادث ناگهاني ناشي از وقايع غير قابل پيش بيني در طول سفر بيمه شده در خارج از كشور محل اقامت وي اتفاق مي افتد را به بيمه شده ارائه خواهد نمود، مشروط بر اينكه بيماري يا حادثه مذكور خارج از حوزه جغرافيايي مشخص شده در بيمه نامه و يا مدت سفر مندرج در بيمه نامه (تاريخ اعتبار بيمه نامه) حادث نگرديده باشد. مفاد اين بيمه نامه پس از اتمام سفري كه بيمه نامه به خاطر آن ابتياع گرديده و يا ورود بيمه شده به محل اقامت خود هر كدام زودتر حادث شود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.

  ب) محدوده جغرافيايي:مزايائي كه در بخش دوم (خدمات كمك رساني در سفر) قيد گرديده اند در كليه نقاط جهان به استثناي محدوده جغرافيايي ايران و كشور هايي كه درگير جنگ داخلي يا خارجي (اعم از اعلام شده يا نشده) هستند ، مي باشند.
  ج) مدت پوشش:بيمه نامه از تاريخ خروج قانوني بيمه شده از كشور ايران و فقط براي سفرهايي كه مدت آنها حداكثر 29 روز باشد معتبراست، مگر اينكه در بيمه نامه مدت كوتاهتري قيد شده باشد. بيمه شده مي تواند در مدت اعتبار بيمه نامه به دفعات به خارج از كشور ايران سفر نمايد.
  د) مرور زمان:اعتبار هر ادعاي خسارت براي موارد پوشش داده شده يكسال از تاريخ وقوع آن خسارت مي باشد.
  ه) اصل جانشيني:بيمه گر جانشين حقوق و اقدامات قانوني بيمه شده بر عليه مقصر حادثه اي كه منجر به پرداخت خسارت و يا غرامت به موجب يكي از امتيازات پوشش داده شده در اين بيمه نامه تا حد هزينه متحمل شده و يا غرامت پرداخت شده خواهد بود. در صورتيكه خدمات انجام شده توسط بيمه گر كلاً و يا جزء در بيمه نامه ديگري پوشش داده شده باشد، بيمه گر جانشين حقوق بيمه شده و اقدامات قانوني وي بر عليه بيمه گذار و بر اساس بيمه نامه مذكور خواهد بود .
  بخش دوم - خدمات كمك رساني در سفر:
  1-هزينه هاي پزشكي و بستري در بيمارستان در خارج از كشور:در صورت بروز بيماري يا صدمات جسماني بيمه شده در خارج از كشور محل اقامت وي، شركت كمك رسان هزينه هاي معمول، متداول لازم و معقول بستري در بيمارستان، جراحي، معاينات پزشكي و داروي تجويز شده از جانب پزشك بيمه شده را تا سقف مبلغ مندرج در بيمه نامه تقبل خواهد نمود. تيم پزشكي شركت كمك رسان براي نظارت بر ارائه درمان مناسب به بيمه شده با مراكز درماني و پزشكان معالج تماس هاي تلفني لازم را برقرار خواهند نمود. فرانشيز :مبلغ 92 يورو در هر مورد خسارت اعمال مي گردد ( به استثاء موارد صدمات جسماني حاد و يا بستري شدن در بيمارستان بيش از 92 ساعت)
  2-جابجايي يا بازگرداندن بيمه شده به كشور محل اقامت در طول مدت سفردر اثر بروز بيماري يا حادثه:در صورت بروز حادثه يا بيماري ناگهاني بيمه شده، شركت كمك رسان نسبت به انتقال وي به يك مركز درماني مجهز و يا بازگرداندن وي به كشور محل اقامت خود اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعيت و يا وخامت حال بيمه شده، تيم پزشكي شركت كمك رسان در مورد مركز درماني كه بايد بيمه شده به آن انتقال يابد و يا لزوم بازگرداندن وي به كشورش تصميم گيري خواهد نمود. سپس تيم پزشكي شركت كمك رسان طي تماس هاي تلفني لازم با مراكز درماني و پزشكان معالج بيمه شده در مورد انتقال و يا بازگرداندن وي با مناسب ترين وسيله تصميم گيري مي نمايد. در مورد حوادث جزئي و يا بيماري هايي كه به صورت سرپائي مداوا مي شوند و به اعتقاد تيم پزشكي شركت كمك رسان بازگشت بيمه شده به كشورش مورد نياز نباشد انتقال وي به مكاني كه كمك هاي پزشكي كافي در دسترس باشد به وسيله آمبولانس يا ساير وسائل نقليه انجام خواهد گرديد.
  3-پرداخت هزينه فوريت هاي دندانپزشكي: شركت كمك رسان در صورت نياز هزينه فوريت هاي دندانپزشكي را به بيمه گذار در خارج از محل كشور محل اقامت وي تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه پرداخت مي نمايد. اين هزينه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و كشيدن دندان محدود مي گردد. فرانشيز: مبلغ 92 يورو در هر مورد خسارت دندانپزشكي اعمال مي گردد.
  4-بازگرداندن جسد متوفي:در صورت فوت بيمه شده، شركت كمك رسان تمهيدات لازم را براي انتقال و بازگرداندن جسد متوفي را اتخاذ نموده و هزينه هاي مربوط به انتقال جسد بيمه شده به محل خاكسپاري يا مراسم ترحيم در كشور محل اقامت وي را تقبل مي نمايد. تبصره: پرداخت هزينه هاي مربوط به خاكسپاري و يا مراسم ترحيم از اين پوشش مستثني مي باشد
  5-بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه شده به كشور محل اقامت:به محض بستري شدن بيمه شده به دليل بيماري ناگهاني و يا حادثه مشمول اين بيمه نامه به مدت بيش از 10 روز و يا فوت وي، شركت كمك رسان هزينه بازگشت يك نفر از اعضاي بلافصل خانواده كه به همراه بيمه شده در سفر مي باشد به كشور محل اقامت را در صورت عدم توانايي وي به سفر با وسيله شخصي خود و يا وسيله اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل مي نمايد.
  6-سفر اضطراري يكي از اعضاي بلافصل خانواده: در صورتيكه بيمه شده به علت حوادث و يا بيماري مشمول اين بيمه نامه، بيشتر از 10 روز در بيمارستان بستري شود، شركت كمك رسان مخارج انتقال يكي از اعضاي بلافصل خانواده وي را از كشور محل اقامت بيمه شده، از جمله هزينه رفت و برگشت به محلي كه بيمه شده در آن بستري مي باشد و مخارج اقامت تا سقف 60 يورو براي هر روز، حداكثر به مدت 15 روز را پرداخت خواهد نمود.
  7-مساعدت حقوقي:در صورتيكه بيمه شده به موجب قوانين مدني كشوري كه به آن سفر كرده است و در رابطه با خسارت اتفاقي وارد به شخص ثالث و يا عدم رعايت قوانين و مقررات اجرائي محلي به عنوان يك شهروند ساده تحت تعيب قرار گيرد شركت كمك رسان دفاع قانوني لازم را انجام و هزينه هاي دفاع قانوني از وي را به استثناء مسئوليت هايي كه ناشي از استفاده، تملك يا نگهداري وسيله نقليه موتوري باشد را تا سقف 1500 يورو پرداخت مي نمايد.
  8-فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از كشور:در صورت فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه بيمه گذار در خارج از كشور، شركت كمك رسان علاوه بر ارائه اطلاعات لازم مبني بر مراحل اداري متناسب كه در مراجع قانوني و مؤسسات محلي براي بدست آوردن مدارك مفقود يا سرقت شده مي بايست طي شود، هزينه هاي جابجائي و صدور المثني آنها را نيز تا سقف 200 يورو تقبل خواهد نمود.
  9-بازگردادن كودكاني كه بي سرپرست مانده اند:در صورت انتقال يا بازگردانيدن بيمه شده (طبق بند انتقال پزشكي يا بازگردانيدن جسد در صورت فوت) و عدم توانايي بيمه شده از مراقبت فرزند زير 15 سال خود كه در سفر همراه او بوده است، شركت كمك رسان از جانب بيمه شده هزينه برگشت فرزند بيمه شده به ايران تحت نظارت يك فرد بزرگسال را پرداخت خواهد كرد.
  10-ارسال پيام ها و اطلاعات مراجع درماني در مواقع اضطراري:شركت كمك رسان مسئوليت ارسال پيام هاي اضطراري بيمه شده را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش اين بيمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضاي بيمه شده، شركت كمك رسان اطلاعات پايه درباره مراجع درماني نظير نام پزشكان، متخصصين، دندانپزشكان يا پيراپزشكان نزديك به محل، نشاني بيمارستان ها، مراكز پزشكي، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثناء مراكز تشخيص پزشكي در اختيار بيمه شده قرار خواهد داد.
  11-بازگشت اضطراري به كشور به دليل فوت يكي از اعضاي نزديك خانوادههنگامي كه بيمه شده به دليل فوت ناگهاني يكي از اعضاي نزديك خانواده خود(تا بستگان درجه دوم) ناچار به توقف سفر شده و چنانچه وي قادر به بازگشت با وسيله شخصي خود و يا وسيله اي كه برا ي سفر اجاره شده است نباشد، شركت كمك رسان هزينه سفر او به كشور محل اقامت وي را پرداخت خواهد نمود. بيمه شده مي بايست دلايل، اسناد و يا گواهي هايي كه موجب توقف سفر وي شده است (گواهي فوت) را به شركت كمك رسان تسليم نمايد.
  12-تحويل دارو:شركت بيمه سامان هزينه هاي ارسال اضطراري دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بيمه شده را حتي در صورتيكه كه توسط پزشك معالج وي قبل از سفر تجويز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.
  13-تأخير در رسيدن چمدان ها:چنانچه بار همراه و تحويل شده ذينفع ظرف مدت 12 ساعت از زمان ورود او به مقصد تعيين شده پرواز (به استثناء كشور محل اقامت "ايران") به او تحويل نشود، شركت كمك رسان هزينه هايي را كه او در مقصد جهت خريد اضطراري البسه و لوازم بهداشتي ضروري تا زمان دريافت چمدان و يا ظرف 48 ساعت (هر كدام كه زودتر واقع شود) متحمل شده است را تا سقف 250 يورو جبران خواهد كرد . براي دريافت خسارت ذينفع بايستي اظهارنامه يا گواهي كتبي از شركت هواپيمايي مربوطه (يا كارگزار آن) كه در آن مدت تاخير به ساعت، علت تاخير و نيز اصل صورتحسابهاي خريد را به شركت كمك رسان ارائه نمايد.
  14-مفقود شدن چمدان هاي تحويل شده:چنانچه بار همراه و تحويل شده بيمه شده ظرف مدت 48 ساعت از ورود او به مقصد به وي تحويل نشود ( به استثناء كشور محل اقامت "ايران" (شركت كمك رسان به ذينفع تا مبلغ 800 يورو (بر اساس هر كيلو 20 يورو و حداكثر تا 40 كيلو گرم) به منظور تامين هزينه ها يمتحمل شده ظرف مدت 24 ساعت براي خريد ضروري البسه و لوازم بهداشتي و آرايشي اساسي پرداخت مي نمايد. براي دريافت خسارت ذينفع بايستي اظهارنامه يا گواهي كتبي از شركت هواپيمايي مربوط مبني بر تاييد خسارت و وزن بار همراه به كيلو گرم و نيز اصل صورتحسابهاي خريد را به شركت كمك رسان ارائه نمايد. استفاده از اين خدمات بند هاي 13 و 14 فقط در صورت ارائه اصل صورتحساب ها امكان پذير بوده و مزاياي آنها تواماً قابل پرداخت نمي باشند.
  15-يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي: شركت كمك رسان راهنمائي هاي لازم را در خصوص نحوه گزارش سرقت يا فقدان بار و ملزومات مشخص را به بيمه گذار ارائه نموده و براي يافتن آنها همكاري خواهد نمود. در صورت يافته شدن ملزومات مذكور، شركت حمل كننده انتقال آن را به مقصد مورد نظر بيمه گذار يا كشور محل اقامت وي بر عهده خواهد گرفت. در اين صورت بيمه شده متعهد به عودت خسارت دريافتي در زمينه فقدان بار بر اساس اين بيمه نامه خواهد بود.
  16-تأخير در حركت:در صورتيكه وسيله نقليه عمومي مورد استفاده بيمه گذار حداقل 6 ساعت تأخير داشته باشد، شركت كمك رسان به شرط ارائه نسخه اصلي صورتحساب هاي مربوطه، هزينه هاي اضافي تقبل شده به دليل اين تأخير (از قبيل هزينه هاي حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنين غذا) تا سقف هاي مندرج در موارد زير را به وي جبران خواهد نمود.
  • در صورتيكه تأخير بيش از 6 ساعت باشد، تا سقف 45 يورو
  • در صورتيكه تأخير بيش از 12 ساعت باشد، تا سقف 90 يورو
  • در صورتيكه تأخير بيش از 18 ساعت باشد، تا سقف 135 يورو
  • در صورتيكه تأخير بيش از 24 ساعت باشد، تا سقف 180 يورو
  حداكثر سقف تعهد بابت كليه موارد فوق 180 يورو مي باشد. هرگونه تأخير ناشي از اعتصاب كاركنان شركت هاي هواپيمائي، فرودگاه هاي مبدأ و مقصد و يا كشور هاي خدماتي طرف قرارداد با آنها و همچنين تأخير هاي مربوط به پرواز هاي چارتر و غير عادي از تعهد اين بند مستثني مي باشد. شرايط و محدوديت هاي ديگر مربوط به اين سرويس عبارتند از:
  • پيش از آنكه درخواست خسارتي به موجب اين بند از بيمه نامه مورد بررسي قرار گيرد، بيمه شده مي بايست تاييديه كتبي در مورد تاريخ و زمان حركت و دلايل تأخير را از شركت حامل و يا نمايندگان آنها دريافت نمايد.
  • خسارت هاي مربوط به اين بند از تعهدات از زماني كه به موجب تأييديه رزرو جا براي حركت بيمه شده مقرر بوده است ، محاسبه خواهد گرديد.
  17-حواله وجه نقد:چنانچه بيمه شده در طول سفر خود به خارج از كشور محل اقامت در نتيجه سرقت، مفقود شدن بار، - بيماري و يا حادثه ) كه مي تواند از طريق مدارك مربوطه نظير رسيد، تأييديه، شكوائيه رسمي و غيره به اثبات برسد( پول نقد خود را از دست بدهد، شركت بيمه سامان به شرط سپرده گذاري مبلغ مورد تقاضا در قالب چك بانكي ، حواله يا پول نقد در دفتر رسمي خود در ايران، نسبت به حواله حداكثر 850 يورو اقدام خواهد نمود.
  18-ارسال وجه الضمان:شركت بيمه سامان هرگونه وجه الضمان مورد درخواست بيمه شده را حداكثر تا سقف 850 يورو مشروط بر اينكه مبلغ مورد درخواست بيمه شده ابتدا در ايران و به صورت چك بانكي، حواله و يا پول نقد نزد دفتر رسمي شركت بيمه سامان به سپرده گذاشته شود، حواله خواهد نمود.
  بخش سوم - استثنائات عمومي:
   موارد زير به عنوان اصول كلي از پوشش ها و مزاياي اين بيمه نامه مستثني هستند:
  1. مواردي كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم درنتيجه سوء نيت بيمه شده، مشاركت وي در اقدامات جنائي و يا ناشي از اعمال متقلبانه و يا بي توجهي و بي احتياطي وي حاصل شده باشد. عواقب اقدامات بيمه شده در حال اختلال مشاعر و يا معالجات رواني نيز مشمول اين پوشش نمي باشند.
  2. عوامل و بلاياي طبيعي مانند بهمن، سيل، فوران ليمنيك، سونامي، كوالاك، خشكسالي، طوفان تگرگ، باد ها و جريانات داغ، گردباد، آتش سوزي هاي طبيعي، زلزله، رانش زمين، آتشفشان، طوفان هاي موسمي و غير طبيعي، سقوط اجسام از فضا، سوختگي بر اثر اشعه خورشد و يا اشعه گاما، شهاب ثاقب و به طور كلي هر گونه پديده خارق العاده جوي، هوايي، زميني و يا وابسته به وقايع زمين شناسي
  3. وقايع ناشي از تروريسم، نافرماني يا آشوب هاي گروهي
  4. وقايع و يا اقدامات نيرو هاي مسلح يا امنيتي در زمان صلح
  5. جنگ، با اعلام قبلي و يا بدون اعلام قبلي و هر گونه درگيري يا مداخله بين المللي با استفاده از زور و خشونت
  6. موارد ناشي از آثار مستقيم و غير مستقيم راديو اكتيويته و يا آلودگي به تشعشعات هر گونه مواد پرتو زاي سوخت هاي
  7. موارد ناشي از حضور بيمه شده در شرط بندي، درگيري و نزاع ) به استثناي دفاع مشروع و يا ضروري
  8. بيماري و يا صدمات جسماني كه پيش از خسارت وجود داشته است
  9. موارد ناشي از شركت بيمه شده در رقابت ها، ورزش ها و آزمايش هاي عمومي و مقدماتي
  10. شركت در ورزش هاي انجام ورزش هاي: مسابقات اتومبيل راني و موتور سواري به هر روش، مسابقه ، شكار حيوانات خارج از محدوده اروپا، غواصي زير آب با استفاده از كپسول هوا، قايقراني در آب هاي بين المللي با وسيله اي كه براي حمل و نقل عمومي مسافر ساخته نشده است، اسب سواري، كوه نوردي، غار نوردي، مشت زني، كشتي به هر شيوه، ورزش هاي رزمي، پرش با چتر نجات، بالون سواري، سقوط آزاد، گلايدينگ و به طور كلي هرگونه ورزش و تفريح كه عرفاً خطرناك تلقي گردد.
  11. حضور در رقابت ها و تورنومنت هايي كه به وسيله فدراسيون هاي ورزشي يا سازمان هاي مشابه برگزار مي شوند.
  12. اسكي و يا ساير ورزش هاي زمستاني و يا تابستاني خطرناك
  13. اشخاص مقيم دائم و يا دانشجويان خارج از ايران
  14. استفاده از وسايل غير مجاز ناوگان هوايي براي حمل و نقل عمومي مسافر و همچنين بال گرد، به عنوان مسافر و يا خدمه
  15. حوادث ناشي از خطرات شغلي بيمه شده كه طبق قانون به عنوان حوادث شغلي و يا كار قلمداد مي شوند.
  16. تبصره: در صورتي كه حق بيمه اضافي فعاليت هاي ورزشي مندرج در بند هاي10، 11و 12 فوق طي مفاد مندرج در بيمه نامه پرداخت شده باشد، مورد مذكور از شمول استثنائات قرارداد خارج خواهد بود.
  17. علاوه بر استثنائات فوق، ادعاي خسارت زير نيز خارج از شمول تعهدات اين بيمه نامه مي باشند:
  18. a)چنانچه بيمه شده و يا نماينده قانوني وي بدون اطلاع قبلي و اخذ مجوز از مركز پاسخگوئي شركت كمك رسان همانگونه كه در بخش چهارم مشخص شده( اقدام به پرداخت هزينه هايي نمايند، آن هزينه هاي قابل پرداخت نخواهند بود.
   b)مرتبط با درمان هايي كه در كشور محل اقامت بيمه شده انجام شده است.
   c)مرتبط با سفري كه به منظور درمان انجام شود.
   d)مرتبط با درمان هايي كه ناشي از اقدمات پيش گيرانه و يا واكسيناسيون انجام مي پذيرد.
   e)درمان آب گرم، فيزيوتراپي، آفتاب درماني و يا درمان به منظور زيبائي.
   f)هزينه هاي مرتبط با اعمال جراحي و يا درمان هايي كه از نظر پزشك معالج و نظر پزشك معالج تيم پزشكي شركت كمك رسان بيمه شده مي تواند آنها را تا زمان مراجعت به كشور محل اقامت به تعويق بياندازد.
   g)موارد ناشي از هر گونه بيماري موجود و يا قبلي كه بيمه شده در حال معالجه آن است و يا منتظر دريافت تجويز مناسب جهت درمان آن بوده و يا ظرف دو سال گذشته به منظور درمان آن تحت عمل جراحي، آزمايش و يا نمونه برداري قرار گرفته است.
   h)عارضه و يا صدمات جسماني ناشي از بيماري هاي مزمن و يا بيماري هايي كه پيش از تاريخ شروع اين بيمه نامه وجود داشته است. همچنين دوران نقاهت جزئي از كل دوران بيماري مي باشد.
   i)هرگونه شرايط بيماري كه بر طبق نظر پزشك تيم پزشكي شركت كمك رسان قابل پيش بيني / انتظار در طول اقامت بيمه شده در خارج از كشور محل اقامت وي بوده است.
   j)هرگونه شرايط پيشين بيماري كه براي آن بيمه شده تحت تشخيص پزشكي قرار نگرفته است .
   k)هرگونه شرايط درماني كه بيمه شده دارا بوده و براي آن روند هاي درماني لازم را عمل نكرده و دارو هاي تجويز شده پزشك معالج را استفاده ننمايد.
   l)موارد ناشي از بيماري ها و يا آسيب هاي ايجاد شده بر اثر مصرف ارادي الكل، دارو ، مواد سمي ، مواد مخدر يا دارو هاي فاقد نسخه پزشكي (به غير از داروهايي كه تحت نظر پزشك تجويز و مصرف شده باشند.)
   m)بيماري هاي شيوع يافته در جهان، اعلام شده بر طبق سازمان بهداشت جهاني.
   n)موراد ناشي از بارداري در خلال مدت سه ماه مانده به زايمان و يا سقط جنين اختياري.
   o)موارد ناشي فوت يا جراحت و يا بيماري ناشي از خود كشي و يا اقدام به خود كشي.
   p)موارد ناشي از امتناع و يا تأخير بيمه شده و يا اشخاص مسئول وي در انتقال به مراكز درماني پيشنهاد شده به وسيله شركت كمك رسان و مورد توافق تيم پزشكي آن.
   q)اقدامات توانبخشي.
   r)پروتز ها، وسائل كمك ارتوپدي و يا ارتودنسي و همچنين عينك.
   s)موارد ناشي از باري كه به خوبي بسته بندي و يا شناسائي نشده و همچنين بار شكننده و يا موارد فاسد شدني.
   t)هزينه هايي كه در كشور محل اقامت بيمه شده پيش آيد، هزينه هايي كه خارج از چارچوب اجراي بيمه انجام مي گيرد و در هر صورت، هزينه هايي كه پس از انقضاي تاريخ بيمه نامه و يا پس از گذشت 92روز از تاريخ شروع بيمه نامه، صرفنظر از مفاد بند هاي ضميمه و يا مندرجات شرايط خصوص بيمه نامه، توسط بيمه شده تقبل مي گردد.
  19. شركت كمك رسان در صورتيكه به دليل قواي قهريه نتواند هر يك از خدماتي را كه به طور اخص در اين بيمه نامه در نظر گرفته شده و مرحله عمل در آورد، از مسئوليت مبرا مي باشد.
  بخش چهارم - وظائف بيمه شده:
  الف) ارائه اعلام خسارت:
  1. درخواست امداد
  2. براي هر نوع كمك رساني در سراسر دنيا بيمه شده مي بايست اجباراً و فوراً قبل از هر نوع اقدام شخصي با مركز پاسخگوئي 24 ساعته شركت كمك رسان با شماره هاي زير تماس بگيرد:
  ASSISTANCE PROVIDER
  جمهوري اسلامي ايران8943 – (21) – 98+
  لبنان548356 – (4) – 961+
  مواردي كه بيمه شده مي بايست در اين تماس گزارش دهد:
  • نام كامل خود
  • شماره و تاريخ اعتبار بيمه نامه مسافرتي خود.
  • تلفن و نشاني محلي كه بتوان با وي تماس گرفت
  • شرح مختصر مشكل و خدماتي كه مورد نياز است
  • كوتاهي در اعلام به موقع خسارت به شركت كمك رسان
  اعلام خسارت:بايد بلافاصله و حداكثر ظرف مدت 168 ساعت ( 7 روز ) پس از بستري شدن و يا مشاوره پزشكي با شركت كمك رسان صورت گيرد. خسارت اعلام شده پس از اين مهلت منتفي تلقي شده و مورد قبول شركت كمك رسان نخواهد بود.مورادي كه بيمه شده با خطر جاني روبرو است:بدون توجه به ماده فوق و مفاد اين قرارداد در شرايطي كه بيمه شده با خطر جاني روبروست بيمه شده و يا نماينده وي بايد فوراً ترتيب انتقال به نزديكترين بيمارستان را فراهم آورده و در اولين فرصت مراتب را به اطلاع مركز پاسخگوئي شركت كمك رسان برساند.بستري شدن در بيمارستان قبل از اطلاع به شركت كمك رسان: در هر مورد بيماري يا صدمه جاني كه به بستري شدن نياز باشد بيمه شده و يا نماينده وي بايد ظرف مدت 168 ساعت (7 روز) از زمان بيماري يا حادثه مراتب را به اطلاع شركت كمك رسان برساند. در غير اينصورت شركت كمك رسان حق خواهد داشت هزينه هايي كه در صورت اعلام در مهلت 168 ساعت ساعت (7 روز) ممكن بود ايجاد شود را به حساب بيمه شده منظور نمايد.
  ب) انتقال پزشكي
  چنانچه بيمه شده در رابطه با انتقال و يا بازگرداندن به كشور محل اقامت اعلام خسارت نمايد، نكات زير را بايد رعايت كرد:
  1. به منظور اينكه شركت كمك رسان بتواند در اسرع وقت اقدام نمايد، بيمه شده و يا نماينده قانوني وي مي بايست اطلاعات زير را به شركت كمك رسان اعلام نمايد:
   • نام، آدرس و شماره تلفن بيمارستاني كه بيمه شده به آنجا انتقال يافته است.
   • نام، آدرس و شماره تلفن پزشك معالج و در صورت لزوم پزشك خانوادگي
  2. تيم پزشكي و يا نمايندگان شركت كمك رسان بايستي به بيمه شده دسترسي داشته باشند تا بتوانند وضعيت او را بررسي نمايند. در صورتي كه بيمه شده بدون عذر موجه شرايط بستري را فراهم ننمايد، حقي براي امداد پزشكي نخواهد داشت.
  3. در تمام موارد شركت كمك رسان با موافقت پزشك معالج تاريخ و نوع وسيله حمل را تعيين مي نمايد. حمل و نقل پزشكي و يا بازگردانيدن به كشور با آمبولانس هوائي محدود به حمل داخل يك قاره است.
  4. زمانيكه شركت كمك رسان هزينه حمل و نقل بيمه شده را پرداخت مي نمايد، بيمه شده بايستي قسمتي از بليط خود را كه از آن استفاده ننموده است به شركت كمك رسان واگذار نموده و يا معادل آن را پرداخت نمايد.
  پ) ساير شرايط
  بلافاصله پس از وقوع خسارت بيمه شده مي بايست به منظور محدود كردن و خسارت و آثار آن نهايت كوشش خود را بنمايد. بيمه شده موظف است كليه اسنادي را كه شركت كمك رسان را قادر به بازيافت خسارت از منابع مربوطه مي سازد در اختيار شركت كمك رسان قرار دهد.
  كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي آژانس مرواريد تورك پارس محفوظ مي باشد.